Friday, February 21, 2014

Betty Davis

via: dirtyprettything